اداره امور حقوقی

نام و نام خانوادگی

 •     خانم مینا کاظمیان مقدم
 • رشته تحصیلی
 •     کارشناس ارشد حقوق خصوصی
 • محل خدمت:
 •     ستاد دانشکده علوم پزشکی
 • سمت:
 •     نماینده حقوقی دانشکده علوم پزشکی
 • تلفن:
 •     06152815090

نام و نام خانوادگی:

 •     خانم سعیده افشاری
 • رشته تحصیلی:
 •     کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
 • محل خدمت:
 •     ستاد دانشکده علوم پزشکی
 • سمت:
 •     نماینده حقوقی دانشکده علوم پزشکی
 • تلفن:
 •     06152815090

نام و نام خانوادگی:

 •     آقای سیف اهلل حاجتی
 • رشته تحصیلی:
 •     کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
 • محل خدمت:
 •     ستاد دانشکده علوم پزشکی
 • سمت:
 •     نماینده حقوقی دانشکده علوم پزشکی
 • تلفن:
 •     06152815090