اداره امور حقوقی

ارتباط با امور حقوقی

 
آدرس :استان خوزستان,شهرستان بهبهان,خیابان شهید زیبایی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بهبهان واحدامورحقوقی
تلفن:06152815090
داخلی:299