اداره امور حقوقی

ارتباط با امور حقوقی

آدرس :
استان خوزستان
شهرستان بهبهان
خیابان شهید زیبایی
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بهبهان واحد امور حقوقی
تلفن:06152815090