اداره امور حقوقی

معرفی پرسنل حقوقی

نام و نام خانوادگی
خانم مینا کاظمیان مقدم
رشته تحصیلی
کارشناس ارشد حقوق خصوصی
محل خدمت:
ستاد دانشکده علوم پزشکی
سمت:
نماینده حقوقی دانشکده علوم پزشکی
تلفن:
06152815090
نام و نام خانوادگی:
خانم سعیده افشاری
رشته تحصیلی:
کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
محل خدمت:
ستاد دانشکده علوم پزشکی
سمت:
نماینده حقوقی دانشکده علوم پزشکی
تلفن:
06152815090
نام و نام خانوادگی:
آقای سیف اهلل حاجتی
رشته تحصیلی:
کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
محل خدمت:
ستاد دانشکده علوم پزشکی
سمت:
نماینده حقوقی دانشکده علوم پزشکی
تلفن:
06152815090